Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoek Burgerpeiling biedt belangrijke informatie voor gemeenten

03-09-2015
door Danielle Dil

Onderzoek op basis van Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zetten er fors op in dat burgers (meer) bijdragen aan de samenleving en ‘in hun kracht’ gezet worden  Maar wordt de heterogene groep burgers voldoende geïnformeerd en gemotiveerd om mee te doen aan de maatschappij? Zorgt de aanpak van de gemeenten er inderdaad voor dat de kwaliteit van bestaan van de verschillende groepen in onze samenleving wordt verhoogd?

Het eerste onderzoek op basis van de resultaten van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl (VNG-KING) gaat in op de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de behoefte van inwoners om een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving, aan het welzijn van buurtgenoten en aan maatschappelijke doelen. Daarnaast meet het onderzoek het persoonlijk welbevinden van inwoners: de kwaliteit van bestaan.

Interessante informatie dankzij Burgerpeiling

Jantine Kriens (directeur VNG) is enthousiast over het onderzoek: “Gemeenten die de Burgerpeiling uitvoeren komen te weten waarom verschillende groepen mensen in hun gemeente zo’n verschil in kwaliteit van bestaan ervaren. Door het onderzoek op basis van de Burgerpeiling komt interessante informatie boven tafel waarmee gemeenten het gesprek kunnen aangaan en hun sociale beleid verder kunnen ontwikkelen.”

Vraagverlegenheid
Naar schatting 3,3  miljoen mensen In Nederland kampen met een grote variatie aan beperkingen en aanverwante uitdagingen . Een kwart van de volwassenen geeft aan het lastig te vinden volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Eén op de vijf Nederlanders ervaart een lage kwaliteit van bestaan. Deze mensen kampen o.a. met eenzaamheid, sociaal isolement en het gevoel er niet bij te horen.  Mensen die, blijkens het onderzoek, graag mee willen doen aan het maatschappelijk leven, maar dit om verschillende redenen niet kunnen of durven. Ook blijkt dat kwetsbare mensen, zoals ze in het onderzoek worden genoemd, ‘vraagverlegenheid’ kennen: deze groep durft vaak niet om hulp te vragen. En dat is jammer, want er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen betekenisvolle participatie en de kwaliteit van bestaan. Anders gezegd: als kwetsbare mensen op de juiste wijze verbonden kan worden met de maatschappij, kunnen ze een leven leiden zoals ze zich dat wensen op het gebied van sociale relaties, werk en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Verbindende rol van gemeenten
Gemeenten zijn druk bezig met de invulling van hun nieuwe rol binnen het sociaal domein.  Op basis van dit onderzoek zouden gemeenten kunnen beslissen zich te richten op het bieden van gelegenheden en kansen om ‘kwetsbaren’ en ‘buitenstaanders’ te verbinden met anderen, zodat zij hun netwerk kunnen vergroten en verdiepen.

Niet op te lossen, wel beheersbaar te maken
Het onderzoek op basis van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl (VNG-KING) biedt inzicht in de diepere achtergronden van zorg en welzijn. Onzichtbare problematiek, die niet zo maar is opgelost, maar mogelijk wel beheersbaar kan worden dankzij dit inzicht.

Waarstaatjegemeente.nl
Waarstaatjegemeente.nl geeft gemeenten inzicht in hoe zij ervoor staan op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp. Het dashboard met daarin bijvoorbeeld de cijfers van het aantal kinderen in jeugdhulp, het aantal gezinnen met een uitkering of het percentage mensen dat actief is in het verenigingsleven, kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek.

Meer informatie
Het onderzoek is het eerste deel van een tweeluik die in december 2015 wordt gepubliceerd door VNG-KING. Voor meer informatie: Jan Willem Jurg 06 22 58 20 10.