Een ogenblik geduld a.u.b.

Geen toezichtinformatie meer via Waarstaatjegemeente.nl

28-11-2017
door Danielle Dil

Gemeenten kunnen vanaf heden geen toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl meer aanleveren. Het huidige onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl over het project toezichtinformatie, waar de toezichtinformatie wordt ontsloten, wordt stopgezet. De redenen zijn dat het systeem (de software) niet meer voldoet aan de huidige eisen, het gebruik  van dit onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl ver is achtergebleven bij de verwachtingen en het gebruik anders heeft uitgepakt dan beoogd in 2012.

Aanleveren toezichtinformatie via toezichthouder
De ongeveer 100 gemeenten die voor dit onderdeel nog gebruik maken van Waarstaatjegemeente.nl moeten vanaf nu de toezichtinformatie rechtstreeks aanleveren bij de toezichthouder (dit is vaak de provincie of het Rijk). Voor gemeenten die niet via Waarstaatjegemeente.nl aanleverden verandert er niets.

Vervolg
VNG/KING onderzoeken momenteel de mogelijkheden van Open Data om de gemeenteraad en de toezichthouders te bedienen.  Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of Open Raadsinformatie geschikt kan worden gemaakt (via een groeimodel) om toezichts- en verantwoordingsinformatie te organiseren. Het onderzoek is begin februari 2018 gereed. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor een vervolg.

Uitzondering
Voor wat betreft Kinderopvang wordt een tussenoplossing gecreëerd omdat Kinderopvang als enige nog verplichte onderdeel over is vanuit toezichtinformatie en omdat alle gemeenten er gebruik van maken. Vanaf het voorjaar van 2018 kunnen gemeenten zoals gebruikelijk hun jaarverantwoording Kinderopvang gereed maken en aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. De wijze waarop gegevens moeten worden aangeleverd verandert iets ten opzichte van de afgelopen jaren. Op welke manier de informatie dient te worden aangeleverd staat zo snel mogelijk op Waarstaatjegemeente.nl.

VNG en KING realiseren zich dat deze berichtgeving vrij laat op gang is gekomen en dat sommige gemeenten al energie hebben gestoken in eventuele aanlevering over 2017. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Waarstaatjegemeente.nl blijft gewoon in de lucht
Om misverstanden te voorkomen:  Waarstaatjegemeente.nl blijft gewoon bestaan. Ook de diensten die op de site staan, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, de Burgerpeiling en Lokale Monitor Wonen blijven bestaan. Voor al deze diensten verandert er dus niets. Waarstaatjegemeente.nl geeft gemeenten ook in 2018, aan de hand van thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren, die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. Alleen toezichtinformatie (m.u.v. Kinderopvang) kan vanaf november 2017 niet meer worden aangeleverd via deze site.

Voor vragen kunt u bellen met het Informatiecentrum van VNG via nummer 070 373 8393