Een ogenblik geduld a.u.b.

Voorwaarden


I Toegang


VNG en VNG Realisatie verleent u hierbij toegang tot Waarstaatjegemeente.nl en Mijn WSJG. Wie gebruikmaakt van de functionaliteit, de informatie en de data op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoekers aan deze website als op alle informatie en data die op of door middel van deze website worden aangeboden.


VNG en VNG Realisatie behoudt zich het recht deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.


VNG en VNG Realisatie publiceert hier informatie, data, instrumenten, afbeeldingen en andere materialen die onder andere door gemeenten en derden zijn aangeleverd. VNG behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


II Geen aansprakelijkheid


VNG en VNG Realisatie geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website Waarstaatjegemeente.nl.


VNG en VNG Realisatie streeft ernaar actuele en correcte informatie en data aan te bieden. Niettemin kan VNG niet garanderen dat alle opgenomen informatie en data in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. VNG aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij opgelopen schade in elke vorm die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie en data op deze website.


Mocht er informatie of data op deze website staan die uw inziens onjuist, niet actueel of onvolledig is dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven door een email te sturen aan waarstaatjegemeente@vng.nl.


De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie en data, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.
 

III Informatie en gegevens op Waarstaatjegemeente.nl


VNG en VNG Realisatie is verantwoordelijk voor de inhoud van Waarstaatjegemeente.nl en behoudt dan ook alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, data en dienstverlening. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


De op deze website opgenomen informatie en data is ontleend aan openbare bronnen en aan gegevens aangeleverd door gemeenten. Deze informatie en data is geen eigendom van VNG en VNG Realisatie maar blijft eigendom van gemeenten en openbare bronnen. Waarstaatjegmeente.nl dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data.


Het gebruik van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl is gratis


IV Mijn WSJG


De gebruiker zal op geen enkele wijze informatie publiceren die als schadelijk beschouwd kan worden voor welke persoon of organisatie dan ook. Dit geldt ook voor informatie die als politiek incorrect, provocatief, beledigend of op welke wijze dan ook onacceptabel kan worden beschouwd.


Mocht de gebruiker dit wel doen, dan aanvaardt de gebruiker alle consequenties hiervan en is alle schade als gevolg hiervan op de gebruiker te verhalen. VNG en VNG Realisatie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen Mijn WSJG thema's of gebruikers van de website te verwijderen zonder dat eventuele schade hierdoor op VNG of VNG Realisatie is te verhalen.


V Privacy


Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier Waarstaatjegemeente.nl omgaat met persoonsgegevens en met welk doel.


Om informatie te kunnen presenteren aan gemeenten in de besloten omgeving verwerken wij soms data met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze data zijn vaak van die gemeente zelf afkomstig, maar soms is de informatie verkregen uit een andere bron. Om in te loggen op de zogenaamde ‘Mijn WSJG’, gelden strenge voorwaarden, die met de onderstaande maatregelen geborgd worden.


Waarstaatjegemeente.nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en goed beveiligd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de privacywetgeving.


De volgende maatregelen maken onderdeel uit van ons privacy beleid:


1. Waarstaatjegemeente.nl verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- Wachtwoord
- Naam
- Organisatie


2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.


3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
Waarstaatjegemeente.nl verwerkt persoonsgegevens
- Wanneer wij deze nodig hebben om contact met u op te nemen.
- Zodat u zich kunt aanmelden in het systeem zodat we uw eigen dashboards in Mijn WSJG kunnen bewaren en ontsluiten wanneer u inlogd.
- Zodat wij aan de hand van uw e-mailadres te kunnen informeren over wijzigingen van diensten.


4. Bewaartermijn
Waarstaatjegemeente.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
- Informeren over wijziging van diensten: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.

Het deactiveren/verwijderen van een account kan door een mail te sturen met een verzoek tot verwijderen van account.


5. Delen met derden
Waarstaatjegemeente.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


6. Recht van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Maak hierover eventueel een afspraak met een medewerker van VNG Realisatie om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm.

Overige rechten die u heeft zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens ofwel dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot is het mogelijk om via waarstaatjegemeente@vng.nl een verzoek in te dienen uw account, met uw persoonsgegevens te verwijderen.


7. Cookies
Waarstaatjegemeente.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.


De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten.


Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


8. Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via waarstaatjegemeente@vng.nl. Aanvullende informatie over de manier waarop wij met persoonsgegevens binnen Waarstaatjegemeente.nl omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid.


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 8 maart 2019.