Burgerpeiling Borne 2022
Borne, geraadpleegd op 21-06-2024

Burgerpeiling Borne 2022

Borne, geraadpleegd op 21-06-2024

Inleiding

Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. Initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties helpen gemeenten maatschappelijke opgaven op te lossen. Hoe meer verantwoordelijkheid inwoners zelf nemen voor hun omgeving en hoe groter het zelfsturend vermogen, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden. Dat vraagt van de gemeente een opstelling die inwoners meer de ruimte geeft, faciliteert en samen met hen optrekt. De Burgerpeiling geeft inzicht in de randvoorwaarden voor inwonerparticipatie, de verschijningsvormen van maatschappelijke participatie en de behoeften in de samenwerkingsrelatie met de gemeente.

Met de resultaten van het belevingsonderzoek onder inwoners - de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl - kunt u de specifieke omstandigheden in uw gemeente en wijken duiden. U ziet waar inwoners veel waarde aan hechten en u hoort zaken die, in de optiek van de inwoners, voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee heeft uw gemeente concrete aanknopingspunten voor handelingsperspectieven in handen.

Deze rapportage vergelijkt de mening en behoeften van de inwoners van de gemeente Borne met deze van de inwoners in matig stedelijk gemeenten en deze in de groep gemeenten met vergelijkbare typologie. *

De gehanteerde begrippen en (samengestelde) indicatoren zijn gedefinieerd in een begrippenlijst.

Inhoud

Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gemeente Borne
  • Leefklimaat
  • Relatie met gemeente
  • Dienstverlening
  • Welzijn
  • Onderzoeksverantwoording

1. Waar staat Borne?

Inwoners van de gemeente Borne waarderen alle inspanningen van de gemeente Borne met een 6,62, tegen gemiddeld 6,62 door de inwoners van de gemeenten in de groep gemeenten met een vergelijkbare typologie.

1.1 Waardering alle inspanningen

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 1.1: Waardering alle inspanningen van de gemeente Borne (%), 2022.

Gemiddelde NL=6,49

Onderstaande grafiek geeft de waardering weer van de inspanningen op de volgende onderdelen: zorg voor de woon- en leefomgeving, samenwerking met inwoners, algehele dienstverlening, digitale dienstverlening, communicatie & voorlichting en inspanning om inwoners volledig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

1.2 Waardering per onderdeel

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 1.2: Waardering per onderdeel (score 1-10), 2022.

De onderdelen die in de benchmark vooral een grote invloed hebben op de waardering van alle inspanningen van de gemeente zijn in afnemende volgorde: de inspanningen om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij (inclusie), communicatie en voorlichting, de algehele dienstverlening, de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt, en de zorg voor de woon- en leefomgeving.

2. Leefklimaat

Onder het leefklimaat verstaan we de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, van de relaties en contacten met buurtbewoners en van de aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving. M.a.w. de aantrekkelijkheid om in de buurt te leven.

De inwoners van de gemeente Borne wonen en leven prettig in de eigen buurt en geven hiervoor gemiddeld een 8,12. In de vergelijkbare typologie waarderen de inwoners hun buurt met een 8,17.

2.1 Waardering buurt als woon- en leefomgeving

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.1: Waardering buurt als woon- en leefomgeving (%), 2022.

Gemiddelde NL=8,01

16% van uw inwoners is van mening dat de buurt de afgelopen jaren vooruit is gegaan tegen 17% in de vergelijkbare typologie. Een kleine meerderheid van uw inwoners is van mening dat hun buurt de afgelopen jaren overwegend achteruit is gegaan. Achteruitgang of verval van een buurt heeft belangrijke en vaak langdurige consequenties voor de vitaliteit van een buurt en de bijbehorende wijk. De buurt wordt minder uitnodigend als ontmoetingsplaats voor informele contacten tussen buurtbewoners.

2.2 Ontwikkeling buurt

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.2: Ontwikkeling buurt (%), 2022.

Verbondenheid van de buurt

Een grotere verbondenheid tussen buurtbewoners, leidt tot een grotere verantwoordelijkheid naar elkaar, waardoor buurtbewoners meer voor elkaar klaar staan en elkaar gaan helpen.

De schaalscore 'verbondenheid van de buurt' bedraagt in de gemeente Borne 7,57 en is lager dan in de vergelijkbare typologie (7,59). De aspecten van deze schaalscore komen in onderstaande twee grafieken aan de orde.

2.3 Omgang in de buurt

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.3: Omgang in de buurt (% (helemaal) mee eens), 2022.

2.4 Betrokkenheid bij buurtbewoners

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.4: Betrokkenheid bij buurtbewoners, 2022.

2.5 Gehechtheid aan de buurt

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.5: Gehechtheid aan de buurt (% (helemaal) mee eens), 2022.

Sociale overlast en -veiligheid

Sociale overlast -w.o. de ervaren overlast van omwonenden, groepen jongeren en geluid- en de beleving van de sociale veiligheid zijn samen met de staat van de openbare ruimte (afwezigheid verloedering) in hoge mate bepalend voor de mate waarin de inwoners hun buurt beschouwen als een prettige woon- en leefomgeving.

In de gemeente Borne is de beleving van de sociale overlast en - veiligheid minder gunstig dan in de vergelijkbare typologie. De schaalscore 'sociale veiligheid' bedraagt in de gemeente Borne namelijk 6,62 tegen 6,88 in de groep gemeenten met een vergelijkbare typologie. In onderstaande grafieken wordt dieper ingegaan op de aspecten van de schaalscore sociale veiligheid.

2.6 Buurt als veilige woon- en leefomgeving

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.6: Buurt als veilige woon- en leefomgeving (%), 2022.

O.b.v. vraagstelling 'Voelt u zich veilig in uw buurt?'

2.7 Overlast van buurtbewoners

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.7: Overlast van buurtbewoners (%), 2022.

O.b.v. vraagstelling 'In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?'

2.8 Verkeersoverlast

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.8: Verkeersoverlast (%), 2022.

O.b.v. vraagstelling 'Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt?'

Kwaliteit openbare ruimte

Een kwalitatief goede openbare ruimte, zonder bijvoorbeeld ongelijkliggende trottoirtegels en schade aan straatmeubilair, draagt bij aan een goed gebruik ervan en aan een gevoel van veilig en prettig wonen. Een goed onderhouden en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte is belangrijk voor de uitstraling van een buurt of wijk. Inwoners zijn eerder geneigd elkaar te ontmoeten in de buurt als de openbare ruimte daartoe uitnodigt.

De schaalscore 'fysieke leefomgevingskwaliteit' bedraagt in de gemeente Borne 6,53 en is daarmee lager dan in de vergelijkbare typologie (6,67). De aspecten van deze schaalscore worden in onderstaande grafiek belicht.

2.9 Staat openbare ruimte

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.9: Staat openbare ruimte (% (helemaal) mee eens), 2022.

Samen werken aan leefbaarheid

De leefbaarheid in een buurt wordt in hoge mate bepaald door de aspecten die in het voorafgaande deel van het rapport aan de orde zijn geweest. Voor een gemeente liggen er in de regel veel kansen om vanuit een regierol inwoners en organisaties te stimuleren en faciliteren, en samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de buurt.

Wanneer inwoners actief zijn in hun buurt of stad betekent dat meestal dat ze zich in zekere mate verbonden voelen met hun buurt, bekommerd zijn om de goede gang van zaken in de buurt en mee willen werken aan de oplossing van lokale uitdagingen die verder reiken dan alleen leefbaarheid.

% van de inwoners in de gemeente onderschrijft dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid tegen % in de referentieklasse. In vergelijking met de andere gemeenten ondersteunt de gemeente buurtinitiatieven beperkter (16% tegen 22%).

2.10 Buurtgericht samenwerken

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.10: Buurtgericht samenwerken (% (helemaal) mee eens), 2022.

De bereidheid onder de inwoners om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt is hoog. Een substantieel deel van deze groep zet zich in de praktijk (nog) niet in.

2.11 Persoonlijke inzet voor de buurt: nu en in de toekomst

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.11: Persoonlijke inzet voor de buurt: nu en in de toekomst (%), 2022.

De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving wordt door de inwoners gemiddeld met gemiddeld met een 6,79, tegen gemiddeld 6,76 door de inwoners van de gemeenten in de groep gemeenten met een vergelijkbare typologie.

2.12 Waardering zorg gemeente voor de woon- en leefomgeving

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.12: Waardering zorg gemeente voor de woon- en leefomgeving (%), 2022.

Gemiddelde NL=6,60

Voorzieningenniveau

De tevredenheid over het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen is een belangrijke graadmeter voor de vitaliteit van een buurt. Door het op pijl houden van essentiële voorzieningen zoals winkels, scholen, welzijns- en zorgfaciliteiten kunnen inwoners zich in hun dagelijkse behoeften voorzien. Een groene omgeving is daarnaast aantrekkelijk om in te ontspannen, wandelen of fietsen, sporten of andere mensen te ontmoeten. Hierdoor blijven zij zich positioneren in het sociaal buurt- en wijknetwerk. Dat is vooral belangrijk voor groepen die een beperkte mobiliteit kennen en/of in hoge mate afhankelijk zijn van buurtvoorzieningen zoals ouderen, mensen met een beperking en jongeren. Een leefbare buurt vraagt een kwaliteitsvol aanbod aan voorzieningen, die voor diverse (doel)groepen uit de bevolking bereikbaar, toegankelijk en toereikend zijn.

Het ervaren voorzieningenniveau in de gemeente Borne is lager dan in de vergelijkbare welzijnssklasse. De schaalscore 'voorzieningenniveau' bedraagt in de gemeente Borne 6,83 tegen 6,89 in de vergelijkbare typologie. De aspecten van deze schaalscore worden in onderstaande twee grafieken nader toegelicht.

2.13 Aanwezigheid voorzieningen in de nabije omgeving

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.13: Aanwezigheid voorzieningen in de nabije omgeving (% (helemaal) mee eens), 2022.

2.14 Tevredenheid aanbod voorzieningen in de nabije omgeving

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 2.14: Aanwezigheid voorzieningen in de nabije omgeving (% (zeer) tevreden), 2022.

3. Relatie inwoner en gemeente

Inwoners kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij initiatieven in de gemeente bij het bedenken van een plan en bij de uitvoering ervan.

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk aspect in de relatie tussen inwoner en gemeente. De factoren waarop de gemeente invloed heeft zijn onder te verdelen in deskundigheid, integriteit, ontvankelijkheid, rechtvaardigheid en communicatie. Het zijn belangrijke aspecten op basis waarvan een inwoner de gemeente beoordeelt en waarin verschillen tussen gemeenten vooral tot uiting komen.

14% van uw inwoners heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente tegen 27% in de vergelijkbare typologie.

3.1 Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 3.1: Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (%), 2022.

Het vertrouwen in een gemeente kent een duidelijke samenhang met de informatievoorziening en voorlichting vanuit de gemeente. Van de gemeente wordt verwacht dat zij voornemens, afspraken en regels -eenduidig- naleeft en daar transparant in is, maar tegelijkertijd bestaat de behoefte onder inwoners dat de gemeente zich inleeft in de persoonlijke situatie en meebeweegt in specifieke omstandigheden.

Opstelling gemeente en samenwerking met inwoners

Steeds vaker zijn inwoners of maatschappelijke organisaties onderdeel van netwerken die werken aan een (semi-)publieke taak. Op elk niveau is de totstandkoming en uitvoering van taken een co-creatie van verschillende partners in wisselende samenstelling. Inwoners verwachten daarin een ambitieuze gemeente die luistert, meedenkt, de ruimte biedt, transparant werkt, betrouwbaar en flexibel is.

De schaalscore 'betrokkenheid en oplossingsgerichtheid' bedraagt in de gemeente Borne 4,29 en is lager dan de vergelijkbare typologie (4,85).

3.2 Opstelling gemeente

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 3.2: Opstelling gemeente (% (helemaal) mee eens), 2022.

3.3 Samenwerking en co-creatie

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 3.3: Samenwerking en co-creatie (% (helemaal) mee eens), 2022.

Inwoners van de gemeente Borne waarderen de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met inwoners gemiddeld met een 5,86, tegen gemiddeld 6,13 in de groep vergelijkbare gemeenten.

3.4 Waardering samenwerking gemeente met inwoners

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 3.4: Waardering samenwerking gemeente met inwoners (%), 2022.

Gemiddelde NL=6,00

4. Directe dienstverlening

Inwoners hebben steeds vaker en directer te maken met de gemeente in verband met een product, dienst, vraag of uitdaging. In toenemende mate speelt de dienstverlening en ondersteuning zich af daar waar de inwoner zich bevindt. In dit onderdeel wordt ingegaan op de mate waarin inwoners in contact staan met de gemeente en op de beleving van het faciliterende opstelling en de geboden diensten.

62% van de inwoners van de gemeente Borne heeft de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente in het kader van het aanvragen van een product of dienst, of het voorleggen van een vraag of probleem. In de vergelijkbare typologie bedraagt dit aandeel 59%.

Algehele dienstverlening

Inwoners van de gemeente Borne waarderen de algehele (directe) dienstverlening van de gemeente gemiddeld met een 6,73, tegen gemiddeld 6,71 in groep gemeente uit de vergelijkbare typologie.

4.1 Waardering algehele dienstverlening

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.1: Waardering algehele dienstverlening (%), 2022.

Gemiddelde NL=6,66

Over het algemeen zijn in de benchmark de volgende elementen van de (directe) dienstverlening -in afnemende volgorde- van wezenlijke invloed op de waardering van de gemeentelijke dienstverlening: ontvankelijkheid (openstellen/luisteren), betrouwbaarheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, opzien baren (verrassingselement), en snelheid. Inwoners die in hoge mate tevreden zijn met de gemeente blijken veel belang te hechten aan daadkracht, inlevingsvermogen, informatievoorziening (op de hoogte houden) en het opzien baren.

Gemeentelijke organisatie en haar medewerkers

Inwoners mogen erop vertrouwen dat ze op tijd, met betrokkenheid en op deskundige wijze worden geholpen. Het doel is dat de klant zich welkom voelt, tevreden is over de kwaliteit van dienstverlening en het gevoel heeft dat de geboden oplossing aansluit bij haar specifieke situatie en behoefte.

4.2 Toegankelijkheid en afhandeling

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.2:Toegankelijkheid en afhandeling (% (helemaal) mee eens), 2022.

Het gaat om degenen die in de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de gemeente.

Hostmanship

Dienstverlening met de menselijke maat, ook wel 'hostmanship' genoemd, gaat over mensen het gevoel geven dat inwoners welkom zijn. Het gaat over de 'zachte' kant van gemeentelijke dienstverlening. Hostmanship uit zich onder andere in het willen dienen, verantwoordelijkheid tonen, het echt willen oplossen van een probleem, dialoog aangaan in plaats van debat, deskundigheid en inlevingsvermogen. Het zijn aspecten die een grote impact hebben op de algehele waardering van de dienstverlening.

De gemeente heeft dit onderdeel niet opgenomen in haar Burgerpeiling.

Uit onderstaande grafiek is op te maken welk aandeel van de dienstverlening met de menselijke maat zich leent voor verbetering (niveau 1 en 2). Klanten die te maken hebben met niveau 1 hostmanship ('laag') dienstverlening geven in de regel een flinke onvoldoende voor de waardering van de dienstverlening.

4.3 Niveau van dienstverlening met de menselijke maat

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.3: Niveau van dienstverlening met de menselijke maat (%), 2022.

Inwoners hechten in de persoonlijke dienstverlening veel waarde aan een verantwoordelijke en oplossingsgerichte houding van medewerkers. Daarnaast laat een klant zich graag verrassen door de service die wordt verleend.

4.4 Aspecten van dienstverlening met de menselijke maat

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.4: Aspecten van dienstverlening met de menselijke maat (% (helemaal) mee eens), 2022.

Informatievoorziening en communicatie

De gemeente heeft in haar informatievoorziening en communicatie te maken met verschillende doelgroepen en hoedanigheden en beweegt zich daarin tussen digitale media en meer persoonlijke interactievormen.

Inwoners van de gemeente Borne waarderen de digitale faciliteiten van de gemeente - zoals de website en digitaal infobalie/-loket of app - gemiddeld met een 6,84, tegen gemiddeld 6,88 in groep gemeente met een vergelijkbare typologie.

De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt gemiddeld met een 6,35 beoordeeld, tegen gemiddeld 6,46 in de referentiegroep.

4.5 Informatievoorziening en communicatie

Digitale dienstverlening

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Gemiddelde NL=6,85

Communicatie en voorlichting

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Gemiddelde NL=6,45


Digitale dienstverlening Communicatie en voorlichting
Viewer - 2023 - Borne

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Viewer - 2024 - Borne

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.5: Digitale dienstverlening en communicatie en voorlichting (%), 2022.

In alle gevallen is het van belang dat een inwoner de benodigde informatie op eigen gelegenheid tot zich kan nemen en dat informatie en voorlichting in heldere taal is geformuleerd. Een groot deel van de lage waardering van de dienstverlening ontstaat in de regel door obstakels op dit punt, wat veelal leidt tot meerdere contactmomenten met de gemeente over meerdere, verschillende kanalen en uiteindelijk een grote kansen op klachten en bezwaarverzoeken.

4.6 Informatievoorziening en communicatie

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 4.6: Informatievoorziening en communicatie (% (helemaal) mee eens), 2022.

5. Welzijn en zorg

Het hoofdstuk welzijn en zorg gaat over het subjectief welzijn of welbevinden van inwoners, de mogelijkheden om (volwaardig) deel te nemen aan het maatschappelijk leven en de ondersteuning in het kader van informele hulp en -zorg. Aan de orde komen onder meer subjectieve gezondheid, de ervaren beperkingen, betekenisvolle relaties buiten het eigen huishouden, de deelname aan vrijwilligerswerk en de zorg voor hulpbehoevende naasten.

Subjectieve gezondheid

Een goede gezondheid en de afwezigheid van beperkingen verhogen de kansen op actieve deelname aan de maatschappij. Het stelt mensen in staat om de dingen te doen die ze moeten en willen doen alsmede regie te voeren op het leven. Tussen subjectieve gezondheid en feitelijke participatie bestaat een wederkerig verband. Subjectieve gezondheid kan dus de participatie beïnvloeden en deelname aan maatschappelijke activiteiten kan een positief effect hebben op gezondheidsbeleving.

De mate waarin mensen maatschappelijk kunnen (blijven) participeren wordt vooral bepaald door de manier waarop zij hun gezondheid ervaren, de mate waarin ze beperkingen ondervinden en hun (psychisch) welbevinden. Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt zoals bij het verlenen van langdurige en intensieve naastenzorg het geval kan zijn.

Inwoners van de gemeente Borne geven voor hun gezondheid gemiddeld het rapportcijfer 7,81, tegen gemiddeld 7,72 in de groep gemeenten met een vergelijkbare typologie.

5.1 Beleving algehele gezondheid

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.1: Beleving algehele gezondheid (score 0-10), 2022.

Ervaren beperkingen

Inwoners kunnen uiteenlopende uitdagingen ervaren die een hindernis vormen voor de gewenste mate van eigen kracht, zelfredzaamheid en het volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De gemiddelde schaalscore 'eigen kracht' (leven zonder beperkingen) als indicator voor het zelf -volwaardig- kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven bedraagt in de gemeente Borne met 8,69 hoger dan deze van de referentiegroep (8,61).

5.2 Eigen kracht

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.2: Eigen kracht (score 1-10), 2022.

5.3 Mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.3: Mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen (% nauwelijks tot geen beperking), 2022.

In de gemeente Borne heeft 12,9% van de bevolking te maken met twee of meer beperkingen. Dit aandeel is lager dan in de vergelijkbare typologie (13,5%).

Kwaliteit van sociale contacten

De mate van sociale contact zegt weinig over de kwaliteit van de relaties. Mensen die vaak vrienden en buren zien of spreken, kunnen toch een gemis ervaren aan hechte relaties. Aan de andere kant kunnen mensen niet-frequente contacten hebben die wel hecht zijn. Daarnaast kan steun van sociale contacten iemand helpen als het niet zo goed gaat. Tevredenheid over sociale contacten hangt af van hoe goed iemand zich voelt met de contacten die hij heeft en de activiteiten die hij doet.

5.4 Betekenisvolle relaties

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.4: Betekenisvolle relaties (%), 2022.

O.b.v. vraagstelling 'Vindt u dat u voldoende contacten heeft met andere mensen? Dat wil zeggen betekenisvolle relaties buiten werk, school of eigen huishouden'

Voor sommige mensen leidt een tekort aan betekenisvolle relaties snel tot gevoelens van eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin iemand betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals buren, kennissen of mensen met dezelfde belangstelling mist. Eenzaamheid heeft ongunstige gevolgen voor de gezondheidsbeleving, het individueel welzijn en de mogelijkheden om op anderen terug te vallen als dat nodig is. Omgekeerd geldt dat hoe meer betekenisvolle sociale contacten men heeft, hoe minder sterk het effect van negatieve levensgebeurtenissen.

5.5 Sociale eenzaamheid

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.5: Sociale eenzaamheid (%), 2022.

O.b.v. vraagstelling 'Voelt u zich wel eens eenzaam?'

Een andere indicator voor sociale participatie is de mate waarin mensen deelnemen aan activiteiten in het kader van het verenigingsleven. Participatie aan het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het verbreden en verdiepen van de sociale relaties.

5.6 Deelname aan het verenigingsleven

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.6: Deelname aan het verenigingsleven (% actieve deelname, afgelopen 12 maanden), 2022.

5.7 Actief sporten en bewegen

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.7: Actief sporten en bewegen, 2022.

Betekenisvolle maatschappelijke participatie

Onder betekenisvolle participatie verstaan we vormen van actieve participatie die van belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, tot doel hebben anderen te helpen en die bijdragen aan de maatschappij als geheel zoals vrijwilligerswerk en informele zorg.

5.8 Inzet voor anderen en maatschappelijke doelen

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.8: Inzet voor anderen en maatschappelijke doelen (% incidenteel en intensief, afgelopen 12 maanden), 2022.

Vrijwilligerswerk

Belangeloze inzet van vrijwilligers vormt samen met vertrouwen en betekenisvolle sociale contacten de basis voor sociale samenhang op lokaal niveau. De bereidheid om zich in te zetten voor anderen en maatschappelijke doelen is in de regel hoog onder inwoners, maar er bestaan wel grote verschillen tussen groepen (typen) inwoners. Vrijwilligerswerk is namelijk gebaseerd op kennen en gunnen. Verderop in het rapport wordt aandacht besteed aan de verschillende groepen en de mate waarin ze bereid zijn zich in te zetten op het vlak van betekenisvolle maatschappelijke participatie.

5.9 Vrijwilligerswerk nu en in de nabije toekomst

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.9: Vrijwilligerswerk nu en in de nabije toekomst (%), 2022.

5.10 Vrijwilligerswerk (intensiteit)

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.10: Vrijwilligerswerk (intensiteit) (%), 2022.

5.11 Redenen niet-deelname vrijwilligerswerk

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.11: Redenen niet-deelname vrijwilligerswerk (%), 2022.

Burenhulp

Burenhulprelaties gaan over laagdrempelige en vrijblijvende –alledaagse- activiteiten in vriendschappelijke relaties onder invloed van fysieke nabijheid. De motieven om buren te helpen staan vaak los van de buurt als gemeenschap (w.o. verbondenheid van de buurt) en hebben vooral te maken met de persoonlijke relatie die men heeft met de ander, de sociale afstand en het wederzijds vertrouwen.

5.12 Burenhulp

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.12: Burenhulp (%), 2022.

Naastenzorg

Naastenzorg betreft onbetaalde, niet-alledaagse zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of andere hulpbehoevende, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit een affectieve relatie. Meer intensieve vormen van naastenzorg worden vaak onder de term 'mantelzorg' geschaard. Mantelzorg kan erg intensief zijn. De intensiviteit van mantelzorg kan ook een invloed hebben op de gezondheid van de mantelzorger zelf, zoals psychosociale problemen.

5.13 Naastenzorg (intensiteit)

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.13: Naastenzorg (intensiteit) (%), 2022.

De zorg aan een hulpbehoevende naaste kan voldoening geven zolang er een evenwicht is tussen het persoonlijk leven en het verlenen van zorg. Er bestaat echter een risico dat het persoonlijke- of gezinsleven in de knel komt.

5.14 Belemmeringen in dagelijkse bezigheden

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.15: Belemmeringen in dagelijkse bezigheden door geven van zorg aan hulpbehoevende naaste (%), 2022.

Het gaat om degenen die zich in de afgelopen 12 maanden (intensief of incidenteel) hebben ingezet voor zorg aan hulpbehoevende naaste.

Vitaliteit en veerkracht

Participatie in maatschappelijke activiteiten kan bijdragen aan het welbevinden van mensen; in die zin is participatie geen doel op zich maar een middel om hoger niveau van welbevinden te realiseren. Echter, om een bijdrage te kunnen leveren aan iemands welbevinden dient participatie betekenisvol te zijn. Op basis van de score op de dimensies 'betekenisvolle participatie' en 'individueel welzijn' kan een typologie worden opgesteld van de weerbaarheid van inwoners. Deze indeling geeft ook een inzicht in de mate van vitaliteit en zelfredzaamheid van uw inwoners.

5.15 Typologie betekenisvolle participatie & individueel welzijn

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.15: Typologie betekenisvolle participatie & individueel welzijn (%), 2022.

1,8% van de bevolking verkeert op basis van het individueel welzijn en de maatschappelijke participatie in een zorgwekkende situatie. In de referentiegroep bedraagt het aandeel 2,2%.

Meer informatie over betekenisvolle participatie en individueel welzijn van de doelgroepen van het beleidsveld Welzijn en zorg is terug te vinden in de verdiepende rapportage Vitaliteit en veerkracht.

De verantwoordelijkheid van de gemeente is het versterken van veerkracht en in het voorkomen, waar mogelijk, van (toenemende) kwetsbaarheid van haar inwoners. Het begrip sociale veerkracht (resilience) wordt in de wetenschap gebruikt om inzicht te krijgen in hoe mensen omgaan met veranderingen. In het algemeen is van kwetsbaarheid sprake wanneer de draaglast van een persoon langdurig groter is dan zijn veronderstelde draagkracht, incasserings- een aanpassingsvermogen.

5.16 Sociale veerkracht

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.16: Weerbaarheid van inwoners (%), 2022.

Geluk, levenstevredenheid en zinvolheid

We willen graag gelukkig zijn en onze sociale- en leefomgeving heeft hier een grote invloed op. Gelukkig zijn leidt ook tot andere voordelen. Zo zijn gelukkige mensen doorgaans gezonder, staan zij meer open voor veranderingen en nieuwe ideeën. Het beleid van de gemeente beïnvloedt aspecten van ons leven die mensen gelukkiger kunnen maken. Mensen die het bijvoorbeeld prettig vinden om in hun buurt te wonen zijn over het algemeen meer tevreden met hun leven als geheel. Ook ervaren mensen die hun leefomgeving prettig vinden hun leven als meer zinvol. Over het algemeen kan worden gesteld dat mensen in een kwetsbare positie minder gelukkig zijn dan mensen die een een goede gezondheid ervaren en geen wezenlijke belangrijke ervaren bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarnaast is een gebrek aan mogelijkheden om zelf regie te voeren op het eigen (gezins)leven van invloed de levenstevredenheid en zinvolheid van het leven.

De eerste twee aspecten uit onderstaande grafiek meten levenstevredenheid en het gevoel van zinvolheid. De laatste twee meten daarentegen een meer tijdelijk gevoelsbalans.

5.17 Geluk, levenstevredenheid en zinvolheid

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.17: Geluk, levenstevredenheid en zinvolheid (score 1-10), 2022.

De inwoners van de gemeente Borne waarderen hun geluksbevinden gemiddeld met een 8,02. In de referentiegroep bedraagt de daadwerkelijke score gemiddeld een 7,94 . 93,2% van de bevolking van Borne is gelukkig (7 of hoger), tegen gemiddeld 91,5% van de inwoners in de referentiegroep.

Een aantal eigenschappen en omstandigheden blijken een sterke relatie te hebben met het geluk van de inwoners, zoals werk, inkomen, een prettige buurt, goede gezondheid, (verondersteld) sociaal vangnet, eenzaamheid, en belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Vangnet in eigen sociale netwerk

In perioden van zware tegenslag kan een sociaal netwerk ook betekenis hebben als vangnet van waaruit mensen opstaan die (tijdelijk) hulp en ondersteuning bieden.

5.18 Mogelijkheden om voor zorg en hulp terug te vallen op familie of vrienden

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.18: Mogelijkheden om voor zorg en hulp terug te vallen op familie of vrienden (%), 2022.

5.19 Mogelijkheden om voor zorg en hulp terug te vallen op mensen in de buurt

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.19: Mogelijkheden om voor zorg en hulp terug te vallen op mensen in de buurt (%), 2022.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid gaat om het zelf doen. Anderen willen en kunnen inschakelen om jou te helpen is primair een vorm van zelfredzaamheid; tegelijkertijd is dat een vorm van eigen regie. Zelfredzaamheid is pas duurzaam en effectief als wordt geïnvesteerd in eigen regie van mensen in een kwetsbare situatie.

5.20 Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.20: Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is (%), 2022.

Inwoners van de gemeente Borne waarderen de inspanningen van de gemeente om kwetsbare inwoners volledig te laten deelnamen aan de maatschappij gemiddeld met een 6,79, tegen gemiddeld 6,64 in groep gemeente uit de vergelijkbare typologie.

5.21 Waardering inspanning gemeente om inwoners te laten meedoen en meetellen

Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Figuur 5.21: Waardering inspanning gemeente om inwoners volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven (%), 2022.

Gemiddelde NL=6,48

Onderzoeksverantwoording

Werkwijze

De Burgerpeiling in de gemeente Borne is uitgevoerd in 2024. 636 inwoners van 18 jaar en ouder uit unieke huishoudens hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd.

In deze benchmarkrapportage wordt de gemeente Borne vergeleken met de deelnemende gemeenten in de referentieklassen 'matig stedelijk' en 'type E'. De gemeenten uit beide referentieklassen zijn gespecificeerd in het referentie-overzicht.

In de Burgerpeiling wordt een betrouwbaarheidsniveau van minimaal 95% en een foutenmarge van 5% als minimaal uitgangspunt gehanteerd om te komen tot valide en generaliseerbare uitspraken over alle inwoners van de gemeente. Daar waar uitsplitsingen naar levensfase aan de orde zijn ligt het betrouwbaarheidsniveau minimaal op 90%. Om te voorkomen dat selectiviteit optreedt in de onderzoeksresultaten is een statistische weegprocedure toegepast. De weging is zodanig uitgevoerd dat de verdeling naar leeftijd van de respondenten in de gewogen onderzoeksresultaten overeenkomt met de feitelijke leeftijdsverdeling in de gemeente Borne.

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de cijfers is het van belang dat de data van iedere deelnemende gemeente zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden verzameld. De vastgestelde werkwijze waarop de onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, staat beschreven in het 'Protocol Burgerpeiling'.

Waarstaatjegemeente.nl

Een groot voordeel van de Burgerpeiling is de mogelijkheid voor gemeenten om op Waarstaatjegemeente.nl resultaten onderling te vergelijken en relaties te leggen met andere gegevens van gemeenten. Per thema zijn de subjectieve resultaten van de burgerpeiling naast objectieve gegevens (statistieken) van gemeenten gezet. Op basis van de analyses op Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten beleid onderbouwen, verder vormgeven of besluiten om dat aan te passen.