Jive

Index criminaliteit (2012=100)

De criminaliteitsindex is ontwikkeld door het WODC, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG. De criminaliteitsindex is een maat voor sociale veiligheid in de buurt. Het uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index wordt jaarlijks berekend voor alle gemeenten in Nederland. De criminaliteitsindex maakt het mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de veiligheid verandert in de tijd. Veiligheid is niet alleen afhankelijk van criminaliteit. Ook overlast van bijvoorbeeld dronken mensen op straat of jongeren is van invloed. Daarnaast is van belang hoe veilig de bewoners zich voelen in hun buurt. Naast de criminaliteitsindex zijn daarom nog vier indexen ontwikkeld: overlast, onveiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en onveiligheidsperceptie. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe sterker de veiligheid is verbeterd ten opzichte van 2012. De criminaliteitsindex maakt gebruik van drie verschillende gegevensbronnen om de delicttypen op te baseren. Dit zijn: de doodsoorzakenstatistiek, de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven. Voor een overzicht van de delicttypen en de onderliggende bronnen wordt verwezen naar de toelichting. et jaar 2012 is gebruikt als referentiejaar (score = 100).