Een ogenblik geduld a.u.b.

Stapelingsmonitor geactualiseerd

18-05-2015
door Danielle Dil

De Stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. De Stapelingsmonitor maakt, op basis van registraties over het jaar 2012, inzichtelijk, in welke mate inwoners van de gemeente gebruik maken van verschillende regelingen in het sociaal domein.

Het CBS heeft een koppeling gemaakt van registraties van diverse partijen als het CAK, UWV, DUO en Bureaus Jeugdzorg. Per persoon of ‘huishoudlid’ is bekeken of deze ergens in 2012 gebruik heeft gemaakt van een voorziening of regeling of hiervoor een indicatie heeft gekregen.

KING vroeg het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) voor het tweede achtereenvolgende jaar om de Stapelingsmonitor samen te stellen voor alle Nederlandse gemeenten. De gegevens worden, nu dus voor de tweede keer, gepresenteerd op gemeenteniveau, maar zijn ook in tabelvorm op wijkniveau beschikbaar.

48 regelingen in sociaal domein

Per huishouden is nagegaan of en in welke mate er van 48 regelingen en voorzieningen in het sociaal domein gebruik wordt gemaakt. Denk hierbij aan Wmo, WIA, WAO, AWBZ persoonlijke verzorging, jeugdzorg en bijzondere bijstand.

De voorzieningen en regelingen in de Stapelingsmonitor zijn gegroepeerd in vijf groepen:

  • arbeidsparticipatie
  • inkomensondersteuning
  • welzijn en zorg
  • onderwijs
  • jeugd

Stapelen

Het samenvallen (stapelen) van het gebruik van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens kan bruikbare aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijke beleid.  Niet alleen doordat er inzicht ontstaat in de mate waarin de inwoners van overheidswege ondersteuning ontvangen, maar ook in hoeveel huishoudens er sprake kan zijn van meervoudige problematiek.
Omdat de gegevens uitgesplitst zijn naar de gemeentelijke wijkenindeling, kan een gemeente nagaan welke uitdagingen in de gemeente en in de verschillende wijken dominant zijn.

Concreet voorbeeld

In een huishouden speelt niet alleen een zorgvraag, maar is ook behoefte aan inkomensondersteuning. Daarnaast hebben kinderen in het huishouden een 'rugzakje' in het onderwijs. Dit huishouden maakt dus gebruik van regelingen in drie groepen. De samenloop van deze regelingen wordt zichtbaar in de monitor. De samenloop van regelingen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek waarmee huishoudens te maken hebben.
In de Stapelingsmonitor en in het rapport op Waarstaatjegemeente.nl wordt dit inzichtelijk gemaakt per gemeente.

Vergelijken

Doordat de monitor nu voor de tweede keer is uitgevoerd kunnen gegevens van verschillende jaren worden vergelijken. Uit de gegevens kan een indicatie worden verkregen van de mate waarin de huishoudens gedurende langere tijd gebruik maken van regelingen en voorzieningen. Daarmee ontstaat enige ‘diepte’ in de gegevens: we weten nu niet alleen of iemand gebruik maakt van regelingen, maar ook hoe langdurig personen bij diverse instanties in beeld zijn.

 

Verschil met vorig jaar

Ten opzichte van de versie van het voorgaande jaar zijn er ook enkele verschillen. Hierdoor zijn niet alle gegevens vergelijkbaar. Ten eerste is het aantal regelingen uitgebreid: er zijn gegevens toegevoegd over de jeugd-GGZ en de AWBZ-indicaties voor jeugdigen. Het aantal regelingen en voorzieningen is daardoor gegroeid tot 48.
Daarnaast is bij de berekening van de stapeling binnen de vijf groepen nu ook rekening gehouden met eventuele dubbeltellingen van indicaties en werkelijk gebruik van AWBZ voorzieningen. Waar in de vorige versie een indicatie voor een bepaalde voorziening en een gebruikte voorziening als ‘twee’ werden geteld, wordt dat nu als ‘een’ genoteerd. Hiermee wordt iets zuiverder gemeten hoe omvangrijk de stapeling van regelingen en voorzieningen is.

In de maand april is al wat data uit de monitor online gezet, daar gemeenten op de cijfers zaten te wachten. Het rapport moest echter herzien worden, omdat voor het onderwerp Jeugd-GGZ verkeerde cijfers zijn gebruikt.
Voor meer info bekijk de herziene nieuwe Stapelingsmonitor via dashboard > rapporten > Stapelingsmonitor 2012