Een ogenblik geduld a.u.b.

Ongevalspreventie loont! Cijfers nu beschikbaar

19-06-2015
door Danielle Dil

Hoeveel gewonden door ongevallen zijn er jaarlijks in uw gemeente? En wat zijn de (meest voorkomende) oorzaken van deze ongevallen? Veel beleidsmakers hebben geen goed zicht op het aantal gewonden door ongevallen in hun gemeente.

Door inzage in deze data kunnen gemeenten gefundeerde keuzes maken op het gebied van ongevalspreventie. Dit levert niet alleen winst op voor de gezondheid van de burgers, maar ook levert dit winst op sociaal en economisch terrein op.

In samenwerking met VeiligheidNL worden op het dashboard van Waarstaatjemeente.nl bij 'gezondheid' de cijfers over ongevallen per gemeente weergegeven. Ook worden gemeenten geïnformeerd over welke aanpakken effectief zijn om ongevallen in de praktijk te voorkómen. 

Preventie van ongevallen leidt tot betere gezondheid 

Preventie van ongevallen is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Een gemeente kan op verschillende manieren preventiemaatregelen inzetten: bijvoorbeeld door kinderveiligheidsvoorlichting via de jeugdgezondheidszorg, verbeteringen in de buitenruimte zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer of preventie van sportblessures door buurtsportcoaches.

Speciale aandacht vanuit de gemeente is nodig voor de preventie van valongevallen bij ouderen, die een groot en toenemend gezondheidsprobleem vormen. Zelfstandig thuis wonen kan door een val onmogelijk worden. Ernstige valongevallen bij ouderen leiden tot hoge medische kosten die (deels) ten laste komen van het gemeentelijk Wmo-budget.

Het is goed bekend welke aanpakken effectief zijn om het aantal ernstige valongevallen terug te dringen. Bij de decentralisatie van langdurige zorg ligt er een kans voor gemeenten om via valpreventie de zorguitgaven te beperken.

Daarom is het voor gemeenten interessant kennis te nemen van de cijfers op deze site over gewonden door ongevallen. Deze cijfers zijn overzichtelijk ingedeeld naar gemeente en naar categorie. Specifiek voor de groep 65-plussers wordt ook per gemeente het aantal valongevallen gepresenteerd en het risico voor ouderen om door een valongeval opgenomen te worden in een ziekenhuis.

De data bieden gemeenten gerichte stuurinformatie voor preventie van ongevallen. Op basis van de ongevalsgegevens kunnen gemeenten afwegen of sterkere inzet op ongevalspreventie lonend is en waar de meeste winst te behalen is. Op gemeente.veiligheid.nl is te vinden hoe ongevalspreventie ingebed kan worden in het gemeentelijk beleid, kosten-baten afwegingen voor preventiemaatregelen kunnen worden gedaan en welke effectieve aanpakken beschikbaar zijn om in te zetten in de praktijk.

Meer informatie
VeiligheidNL ondersteunt en adviseert gemeenten in dit traject. Interesse of meer informatie? Neem contact op met VeiligheidNL: s.nijman@veiligheid.nl, 020-511 45 69.

http://gemeente.veiligheid.nl/gemeente/