Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

06-07-2017
door Danielle Dil

Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat ouderen meer zelfredzaam worden? Op 6 juli jl. is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen, jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

Veel nieuwe informatie
Het rapport, dat samen met gemeenten is geoptimaliseerd, bevat nieuwe informatie, bijvoorbeeld over het aantal inwoners van 75+ dat zelfstandig woont.  Ook is voor de huishoudens die gebruik maken van meerdere gemeentelijke voorzieningen inzichtelijk gemaakt  welke voorzieningen zij gebruiken, ook op wijkniveau.  Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel inwoners beschermd wonen en is de kwetsbaarheid van inwoners in beeld gebracht. Daarnaast zijn (outcome-)gegevens beschikbaar over het aantal inwoners dat herhaald een beroep doet op jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Alleen cijfers zeggen natuurlijk niet alles, daarom is nu ook een ruimte voor toelichting toegevoegd. Gemeenten kunnen hiermee een korte uitleg geven bij de aangeleverde cijfers.

Tellen én vertellen
De monitor levert een deel van de informatie die nodig is voor het leer- en ontwikkelproces in het sociaal domein. Ook verhalen, gesprekken, onderzoeken, analyses en duiding zijn voor een goed begrip noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan, op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen, wordt verhaald in het artikel ‘Multidisciplinaire aanpak rond ouderen in Drenthe’. Daarin vertellen drie Drentse programma- en traject(bege)leiders over hun integrale aanpak van ouderen.

Webinar
Om de vernieuwde rapportage optimaal door te kunnen nemen en de trends in het sociaal domein te kunnen zien organiseren VNG en KING een webinar op 11 juli a.s. Voor aanmelden en meer informatie zie de uitnodiging.

Meer feitelijke informatie
Meer feitelijke informatie over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leest u op de website van KING.

Kijk voor uw eigen cijfers op het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.