Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanpassingen beleidsindicatoren begroting en jaarstukken

16-11-2016
door Danielle Dil

VNG/KING heeft de set beleidsindicatoren die gemeenten opnemen in de programma’s begroting en verantwoording aangepast. De beleidsindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van beleid toe te lichten.

Voor al deze wijzigingen geldt dat het niet nodig is om de begroting 2017 erop aan te passen.

Hieronder een kort overzicht van de aanpassingen.

Absoluut en relatief verzuim

De definities van de indicatoren ‘absoluut verzuim’ en ‘relatief verzuim’ zijn aangepast. In overleg met het Ministerie van OCW en DUO zijn definities ontwikkeld die scherper aansluiten bij wat er nu op rijksniveau wordt gemeten. Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente.

De cijfers over het schooljaar 2014/2015 (volgens nieuwe definitie) zijn aangepast en via waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld. Deze inhoudelijke verbetering leidt ertoe dat voor veel gemeenten de waarden van deze indicatoren zullen wijzigen.

Percentage achterstandsleerlingen

De indicator ‘percentage achterstandsleerlingen’ die vanuit het Verwey-Jonker Instituut wordt geleverd, wordt in de volgende set Kinderen in Tel niet meer opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment het aantal achterstandsleerlingen zeer sterk terugloopt, doordat ouders steeds vaker hoger zijn opgeleid.

Om die reden heeft deze indicator minder zeggingskracht gekregen. Deze indicator hoeft niet meer opgenomen te worden in de kadernota 2018.

Percentage niet-sporters

De indicator ‘percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Deze cijfers zullen vanaf week 45 op de website van waarstaatjegemeente.nl beschikbaar zijn.

Omdat in 2012 een aantal GGD’en op regioniveau heeft deelgenomen, is deze indicator niet voor alle gemeenten beschikbaar. In die gevallen is de in de ministeriële regeling genoemde hardheidsclausule van toepassing.

Hernieuwbare elektriciteit

Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator ‘hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd. De nieuwe cijfers zijn via Waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld.

Demografische druk
Daarnaast wordt de indicator demografische druk gewijzigd. Deze wordt nu berekend als aandeel jongeren (<15 jaar) en ouderen (> 65 jaar) t.o.v. de groep 15 tot 65 jaar. Gemeenten zijn vertrouwend met de gangbare definitie die het CBS hanteert waarbij wordt gekeken naar de leeftijdscategorieën 0-19 jaar, 20-65 jaar, en 65+. Om die reden sluiten wij hier nu bij aan. Dit leidt er toe dat waarden veranderen. 

Meer informatie