Digitale dienstverlening aan inwoners Woensdrecht
-

Digitale dienstverlening aan inwoners Woensdrecht

Aanleiding

In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen. Voor burgers en bedrijven staan nu verschillende kanalen open om met de overheid in contact te treden: per post, aan de balie, per telefoon, via internet, of via e-mail. In de toekomst krijgen burgers meer mogelijkheden om voor het digitale kanaal te kiezen. Daartoe krijgen zij het recht op elektronisch zaken doen.

Onderzoek

Om een beeld te krijgen in hoeverre gemeenten de meest gebruikte producten reeds digitaal aanbieden hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken in 2014, 2015, 2016 en 2017 onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het product.

Voor de gemeenten zijn 47 unieke producten onderzocht. Hiervan zijn 23 specifiek voor burgers en 10 specifiek voor ondernemers. 14 producten hebben betrekking op beide doelgroepen. In totaal zijn 57 producten onderzocht.

Voor het bepalen van het volwassenheidsniveau van een product is de volgende indeling gehanteerd:

  1. Niet digitaal alleen informatie
  2. Digitaal downloaden (PDF) en printen
  3. Digitaal downloaden, invullen en weer verzenden
  4. Voor ingevuld formulier en digitaal opsturen/uploaden

Indien er geen informatie over het product beschikbaar is dan wordt het gekwalificeerd als 'Product niet waargenomen'. De score voor de digitale volwassenheid is berekend over de waargenomen producten.

De volwassenheidsscore varieert van 0 tot en met 100, waarbij 0 gelijk staat aan 'niet digitaal', en 100 aan 'zeer digitaal'.

Volwassenheid digitale dienstverlening Woensdrecht

In de gemeente Woensdrecht bedraagt de gemiddelde volwassenheidsscore van digitale producten voor inwoners en deze van digitale producten voor ondernemers .

De volwassenheid van digitale producten voor inwoners in de gemeente Woensdrecht is gelijk aan deze in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Score digitale volwassenheid (score 0-100)

Digitale volwassenheid producten voor   - Woensdrecht

In de vorige meting kwamen de gemiddelde scores (inwoners,ondernemers) voor de gemeente Woensdrecht uit op respectievelijk en .

Volwassenheid digitale producten voor inwoners

Op onderstaande kaart is aangegeven hoe de score 'volwassenheid van digitale producten voor inwoners' van de gemeente Woensdrecht zich verhoudt tot de andere gemeenten in de provincie.

Score digitale volwassenheid naar regiogemeente (score 0-100)

Digitale volwassenheid producten voor inwoners  - Gemeenten

In de onderstaande grafiek is de verdeling van de producten over de volwassenheidsniveaus weergegeven.

% van de digitale producten voor inwoners in de gemeente Woensdrecht is beschikbaar achter DigID of E-herkenning tegen gemiddeld % in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Digitale volwassenheid naar fase (%)

Jive  - Woensdrecht

Bijlage

Status digitale producten voor inwoners

Eenheid: Digitale volwassenheid

Gemeenten met hoogste niveau van volwassenheid (N)

ProductN
Afspraak maken voor aanvragen paspoort54
Verhuizen binnen gemeenten368
Verhuizen, toestemming hoofdbewoner voor inwoning139
Paspoort, toestemming voor minderjarige7
Melding openbare ruimte368
Uittreksel BRP379
Aanvragen afschrift / uittreksel geboorte akte (uittreksel burgerlijke stand)358
Afspraak grof vuil47
Afval, afvalkalender (digitaal inzien of aanvragen)389
Afvalcontainer aanvragen42
Regelen ondertrouw31
Voorrangsverklaring woningzoekende6
Gevonden of verloren voorwerpen289
Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer123
Naamgebruik veranderen266
Aanvraag bijstandsuitkering335
Hond, aanmelden (hondenbelasting)211
Kwijtschelding OZB aanvragen (gemeentelijke belasting)146
Klacht indienen131
Parkeervergunning aanvragen96
Parkeervergunning voor bezoekers regelen58
Parkeerontheffing aanvragen70
Aanvragen VOG4
Gebruik openbare straat77
Contactformulier216
(Waarderings)subsidie aanvraag54
(Kleine) evenementenvergunning aanvragen91
Taxatieverslag opvragen/inzien380
Rioolbeschikking opvragen/inzien194
Bezwaarschrift indienen i.h.k.v. algemene wet bestuursrecht (AWB)191
Automatische incasso aanvragen voor het betalen van gemeentelijke belastingen213
Gehandicaptenparkeerplaats65
Gehandicaptenparkeerkaart47
Doorgeven vakantie bij bijstand73
Doorgeven inkomenswijziging bij bijstand105
Kansspelvergunning aanvragen voor burgers34

Volwassenheid producten voor inwoners per gemeente